Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem polistudiostore.com, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Sklep polistudiostore.com prowadzony jest przez:

Paulinę Ogrodowską
Regon 382282086
NIP 9552214436
ŚW. WOJCIECHA 15 /U3
70-410 SZCZECIN

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą: nr 790 381 460

E-mail: polistudiostore@gmail.com

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

4) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

5) Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

6) Login Klienta – jest to ciąg znaków alfanumerycznych, który jest konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

7) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

9) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem polistudiostore.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług, które świadczy sklep;

10) Strona – Usługodawca lub Klient;

11) Towar – wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy sprzedaży

12) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

13) Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

14) Usługodawca – Paulina Ogrodowska

Regon 382282086
NIP 9552214436
ŚW. WOJCIECHA 15 /U3
70-410 SZCZECIN

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą: nr 790 381 460

E-mail: polistudiostore@gmail.com

15) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

16) Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1) przedstawienie oferty Sklepu, opis i zdjęcie Towaru,

2) możliwość składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia oraz jego ewentualnym zmianom,

4) możliwość korzystania z Konta Klienta,

Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu) i Sprzedawcy

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólno przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 5 Zamówienia

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy: wejść na stronę internetową Sklepu, następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności wedle wyświetlanych komunikatów.

Proces składania zamówienia: Klient samodzielnie kompletuje wybrane Towary. Aby skompletować zamówienie należy kliknąć pole "Do koszyka". Wtedy wszystkie wybrane Towary pojawią się w sekcji "Koszyk". Opcjonalnie, Klient może mieć możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Płatność i dostawa” Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy wedle uznania. Klient jest zobowiązany podać w formularzu dane niezbędne do wysyłki Zamówienia.

Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

Z chwilą poprawnego złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

Brak wpłaty za złożone zamówienie w okresie 14 dni od dnia złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

§ 6 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostaw są każdorazowo wskazywane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie sklepu w chwili składania Zamówienia.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 67 1050 1559 1000 0097 0984 6001 za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem) albo gotówką przy odbiorze osobistym

c) za pośrednictwem serwisu Shoplo Płatności.

Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) zgodnie ze statusem dostępności widocznym na karcie produktu. W przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem seriwsu Shoplo płatności wysyłka będzie realizowana dopiero po uznaniu konta Usługodawcy z tytułu wpłaty za Towar.

Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem wskazanej w procesie składania Zamówienia firmy kurierskiej InPost.

W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę. Jeśli przesyłka ma widoczne uszkodzenia mechaniczne, jest niekompletna lub niezgodna z przedmiotem zamówienia konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów. Gdy Konsument zamówił kilka rzeczy i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zwracając jedną lub kilka rzeczy, ale nie wszystkie, wówczas Sprzedawca nie porywa poniesionych kosztów dostawy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 8 Niezgodność Towaru z umową (reklamacje)

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

b) Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego.

c) Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

d) Została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy:

Paulina Ogrodowska

Al.Powstańców Wlkp 69a/13

70-111 Szczecin

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad; albo

b) żądać usunięcia wady; albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:

a) pisemnie na adres reklamującego

b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email

Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b) Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

c) Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Przedsiębiorca jako Kupujący

W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje mu z wyłączeniem Towaru na indywidualne zamówienie.

W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

Strony ustalają, że Sprzedawca wyjątkowo odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.) w sposób ograniczony, a mianowicie w razie zaistnienia poniższych sytuacji:

a) Po otrzymaniu Towaru Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.

b) Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.

c) Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar.

d) W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej.

e) Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.

f) Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Newsletter

Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy uprzednio zapisali się do bazy poprzez podanie swojego adresu mailowego.

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

§ 11 Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12 Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest:

POLI STUDIO Paulina Ogrodowska Św. Wojciecha 15/u3, 70-410 Szczecin

Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu z wyłączeniem przeglądania treści sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Klient zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach Sklepu.

Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności.

§ 13 Postanowienia końcowe

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: polistudiostore@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl